สำนักปลัดเทศบาล

นายวิชิต โพธาราม
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0934199889

นายกอบโชค กัลยาลัง
รองปลัดเทศบาล

จ่าเอก พงพันธ์ ชนะดี
รองปลัดเทศบาล

นายสิทธิพงษ์ ชนะดี
หัวหน้าสำนักปลัด

จ.อ.สำเนียง ยมนัตถ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางพรทิพย์ แสงคุณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายจรินทร์ พรมโนพาศ
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายโกเสก สมอฝาก
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0819647310

นางสาวอาพรรณตรี กุลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสุภาพร สมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางณิรดา สาริยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุนิสา ปาคาพิทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ ราชสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปวีณา ขุมเงิน
นักจัดการทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายวีรวัฒน์ ออมอด
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นายภัทราวุฒิ หนองเรือง
นักพัฒนาการชำนาญการ

นางประภาภรณ์ หนองเรือง
นักพัฒนาการชำนาญการ

นายวิชิต โคภูมี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายศรายุทธ ศรีภักดี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

พ.อ.อ.วุฒิชัย ศรีศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธนากร แสนภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางศุภวัลย์ ดวงเจียน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน