สำนักปลัดเทศบาล

นายสิทธิพงษ์ ชนะดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางพรทิพย์ แสงคุณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จ.อ.สำเนียง ยมนัตถ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวอาพรรณตรี กุลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายโกเสก สมอฝาก
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0819647310

นายจรินทร์ พรมโนพาศ
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร สมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางณิรดา สาริยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางปวีณา ขุมเงิน
นักจัดการทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ ราชสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุนิสา ปาคาพิทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายวีรวัฒน์ ออมอด
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นายภัทราวุฒิ หนองเรือง
นักพัฒนาการชำนาญการ

นางประภาภรณ์ หนองเรือง
นักพัฒนาการชำนาญการ

นายวิชิต โคภูมี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายศรายุทธ ศรีภักดี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

พ.อ.อ.วุฒิชัย ศรีศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธนากร แสนภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวฐิติพร สังฆมณี
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน