สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นางสาวฐิติพร สังฆมณี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :