กองการศึกษา

นางสวลี โพธาราม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวณัฐธิดา ตาสำโรง
นักวิชาการศึกษา

นางสาววรัญญา อุดมคำ
นักสันทนาการ

พจอ.ณรงค์ ก้านจักร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางประภาดา เกษอรุณศรี
เจ้าพนักงานธุรการ