กองการศึกษา

นางสวลี โพธาราม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาววรัญญา อุดมคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวสุจิตรา ไชยพิมพา
นักวิชาการศึกษา

- ว่าง -
นักสันทนาการ ปก./ชก.

พจอ.ณรงค์ ก้านจักร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางประภาดา เกษอรุณศรี
เจ้าพนักงานธุรการ