การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 

______________________________________________


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาบุคคล
    1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
    1.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการคัดเลือก
           การบรรจุเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ เเละการเลื่อนขั่นเงินเดือน (ฉบับที่ 7 )
           พ.ศ. 2562

2.การบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคลากร
    2.1  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การเเต่งตั้ง
           เเละการให้
พ้นจากตำเเหน่ง)
     2.2 ประกาศ ก.จ.ก.ท. เเละ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการสอบเเข่งขัน
          พ.ศ. 2560 เเละเเก้ไขเพิ่มเติม

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
     3.1 ประกาศ ก.ถ เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาเเละปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
     4.1 ประกาศ ก.จ. ก.ท. เเละ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เเละวิธีการประเมินผลการ
           ปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม

     4.2  ประกาศ ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
          (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2563 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

      5.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูน
           ประสิทธิภาพเเละการเสริมสร้างเเรงจูงใจในการปฏิบัติราชการเเละการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7
           วินัย การรักษาวินัยเเละการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ เเละหมวด 9 การร้องทุกข์)

       5.2 ประกาศ ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
             (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 43 พ.ศ. 2558) การเลื่อนขั้นเงินเดือน

       5.3 ประกาศ ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยเเละการรักษาวินัย เเละการดำเนินการ
              ทางวินัย พ.ศ.2558

        5.4 หลักเกณฑ์ เง่ื่อนไข เเละวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
              รางวัลประจำปี(เงินโบนัส) สำหรับ พนักงาน ลูกจ้าง เเละพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

______________________________________________

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทัรพยากรบุคคล    
           รายงานประจำปี 2563 
           รายงานประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

           รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564
_______________________________________________

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          1. การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
           2. การสรรหาพนักงาน
           3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
           4.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-2565

______________________________________________________________

ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 

_____________________________________________________________

มอบอำนาจหน้าที่การปฏิบัติราชการ