การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
______________________________________________

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

______________________________________________

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทัรพยากรบุคคล    
           รายงานประจำปี ๒๕๖๓
           รายงานประจำปี ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

_____________________________________________________________

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            ๑. การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
           ๒. การสรรหาพนักงาน
           ๓.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
           ๔.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

_____________________________________________________________

ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 

_____________________________________________________________

มอบอำนาจหน้าที่การปฏิบัติราชการ