แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
              เดือน มีนาคม ๒๕๖๕
             เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
             เดือน มกราคม ๒๕๖๕ 
             ดือน ธันวาคม ๒๕๖
              เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
             เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
              

      
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำป