แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก

              >เดือน มีนาคม 2566
             >เดือน กุมภาพันธ์ 2566
             >เดือน มกราคม 2566
             >ดือน ธันวาคม 2565
             >เดือน พฤศจิกายน 2565
             >เดือน ตุลาคม 2565        

      
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565