แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
              
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
              
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำป