การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมฯ
Adobe Acrobat Document การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   ขนาดไฟล์ 2.4 MB