คณะผู้บริหาร

นางสาวอิศรา ชอบขาย
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย
เบอร์โทรศัพท์ 0815442383

นางสุนันทา สาคร
รองนายกเทศมนตรี

ร.ต.อ.สุดใจ หมอกสังข์
รองนายกเทศมนตรี

นายวีรพล แสนโสดา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสวัสดิ์ มังสี
เลขานุการนายกเทศมนตรี