คณะผู้บริหารเทศบาล

นางสาวอิศรา ชอบขาย
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย
เบอร์โทรศัพท์ 08-1544-2383

นางสุนันทา สาคร
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 06-5247-8956

ร.ต.อ.สุดใจ หมอกสังข์
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 08-1966-7028

นายวีรพล แสนโสดา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 08-8561-9746

นายสวัสดิ์ มังสี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 08-6232-2648