คณะผู้บริหารเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นางสุนันทา สาคร
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 06-5247-8956
Email :