กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประชา ศรีเวียง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม

นางสาวมัณฑนา จันทะคาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายเสกสรร บุตกะ
สัตวแพทย์ อาวุโส

นางมัณยา ยะถา
เจ้าพนักงานสารธารณสุขชุมชนชำนาญงาน

นายชาญยุทธ พรมสุทธิ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

จ.อ.ชัชวาล จันทโยธา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน