กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประชา ศรีเวียง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม

นางสาวมัณฑนา จันทะคาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางมนัณยา ยะถา
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นายเสกสรร บุตกะ
สัตวแพทย์ อาวุโส

นายชาญยุทธ พรมสุทธิ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

จ.อ.ชัชวาล จันทโยธา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปง/ชง