มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการผู้มีส่วนได้เสีย