กองคลัง

นางสิรินาถ สมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางภาวินี หันชัยศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง

นางวราภรณ์ ลือชา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวปิยวรรณ สระใหญ่
เจ้าพนัักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุชาริณี สัพโพ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกนกวรรณ เส้นเกษ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายสุภาพ พันธุ์ภิญญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางกุสุมา รักษาพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวฐิติพร สังฆมณี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางอภาลินี โคภูมี
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน

นายอรรถพล ลาดเเท่น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ