กองคลัง

นางพรพิศ เหล่ายนขาม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุชาริณี สัพโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายอรรถพล ลาดเเท่น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ สระใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกุสุมา รักษาพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางอภาลินี โคภูมี
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน

นางกนกวรรณ เส้นเกษ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางวราภรณ์ ลือชา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายสุภาพ พันธุ์ภิญญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายธัญวัฒน์ กุลจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน