กองคลัง

นางสิรินาถ สมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุชาริณี สัพโพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นายอรรถพล ลาดเเท่น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ สระใหญ่
เจ้าพนัักงานธุรการชำนาญงาน

นางกุสุมา รักษาพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางอภาลินี โคภูมี
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน

นางกนกวรรณ เส้นเกษ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก

นางวราภรณ์ ลือชา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายสุภาพ พันธุ์ภิญญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายธัญวัฒน์ กุลจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน