รางวัล ปี พ.ศ.2565

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่มีผลคะแนนระดับ AA