ภารกิจ/อำนาจหน้าที่
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่.
 
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น  และยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)   และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก   เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
      1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
       (1) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (2))
       (2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (1))
       (3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(7))
       (4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(8))
       (5)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(2))
       (6) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(4))
       (7) การสาธารณูปการ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(5)) 
 
     2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       (1) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(4))
       (2)  จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(6))
       (3) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(7))
       (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(6))
       (5) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(10))
       (6) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(12))
       (7)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(13))
       (8)  ส่งเสริมกีฬา (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(14))
       (9) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(15))
       (10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(19))
 
     3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(1))
       (2)  การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(2/1)
       (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(3))
       (4)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(5))
       (5) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(4))
       (6) จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(12))
       (7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(17))
       (8)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(20))
       (9)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(21))
       (10) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(22))
       (11) การควบคุมอาคาร (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(28))
       (12) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(29))
       (13) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(30)) 
 
     4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
      (1) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(2))
      (2) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(3))
      (3) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(5))
      (4) เทศพาณิชย์ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(9))
      (5)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(3))
      (6)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(6))
      (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(7))
      (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(8))
      (9)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตร 16(26))
 
     5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
       (1)  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(18))
       (2)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(20))
       (3) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(24))
       (4) การผังเมือง (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(25)) 
      (5) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(27))
   
     6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
      (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(8))
      (2) การจัดการศึกษา (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(9))
      (3)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(11))
      
     7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
      (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา16(1))
      (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(16))
      (3) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ  (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(23)) 
   
ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการของเทศบาล จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยเป็นสำคัญ
 
 
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยจะดำเนินการ  ดังนี้
 
     ภารกิจหลัก
     1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
     2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
     6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
     7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      ภารกิจรอง
     1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
     2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
     3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
     4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน