หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิชิต โพธาราม
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
เบอร์โทรศัพท์ 0934199889

จ่าเอกพงพันธ์ ชนะดี
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 06-2117-9101

นางเกษร อ่อนทรัพย์
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 08-9571-7654

นายสิทธิพงษ์ ชนะดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 08-6645-3371

นางสิรินาถ สมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 06-1118-0807

นายประชา ศรีเวียง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 08-5858-5655

นางสวลี โพธาราม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 09-3424-6556

นายชัยยา บุตรสำราญ
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 08-2209-6841