หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิชิต โพธาราม
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย

จ่าเอกพงพันธ์ ชนะดี
รองปลัดเทศบาล

นางเกษร อ่อนทรัพย์
รองปลัดเทศบาล

นายสิทธิพงษ์ ชนะดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางพรพิศ เหล่ายนขาม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประชา ศรีเวียง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสวลี โพธาราม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายชัยยา บุตรสำราญ
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง