รางวัลปี พ.ศ.2563

ต้นแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่