แผนอัตรากำลัง 3 ปี
Adobe Acrobat Document โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย   ขนาดไฟล์ 82.3 KB
Adobe Acrobat Document โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล   ขนาดไฟล์ 104.64 KB
Adobe Acrobat Document โครงสร้างกองคลัง   ขนาดไฟล์ 67.26 KB
Adobe Acrobat Document โครงสร้างกองช่าง   ขนาดไฟล์ 66.86 KB
Adobe Acrobat Document โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ขนาดไฟล์ 66.57 KB
Adobe Acrobat Document โครงสร้างกองการศึกษา   ขนาดไฟล์ 100.29 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศใช้แผนอัตราดำลัง ๓ ปี (สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖)   ขนาดไฟล์ 240.85 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศใช้แผนอัตราดำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่๑/๒๕๖๔)   ขนาดไฟล์ 231.86 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศใช้แผนอัตราดำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่๒/๒๕๖๔)   ขนาดไฟล์ 236.62 KB