กองการช่าง

นายชัยยา บุตรสำราญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง

นายชัชวาล วะทา
นายช่างอาวุโส

นายเฉลิมศักดิ์ สุวรรณพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

จ.ส.อ.สมชาติ ชมเชย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน