ฐานข้อมูลตลาด
รายงานฐานข้อมูลตลาด
ตลาดประเภท 1
ตลาดประเภท 2


รายงานผลการดำเนินงาน
   -การคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19
   -การล้างตลาดสดเทศบาล
   -การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร