สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรชัย สาคร
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0613696695

นางชูศรี หอมวงษ์
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0611471684

นายสมศรี มหาพานต์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0934873251

นายเพ็ง ศักดิ์คำดวง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0833619066

นายวีระพล ลากลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0885352578

นายสาคร นามจันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0625303239

นายเจียม สิงห์สุธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0856809962

นายอาจ ภูถวิล
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0935206208

นายสายันต์ ภูมิไชย
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0862340953

นายเด่นพงษ์ วรศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0817075533

นายพิชิต ประกิจนิกรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0872331650

นายโกศล สมานสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0870533054