สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายวีระพล ลากลาง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0885352578
Email :

ที่อยู่ :
161 หมู่ที่ 4 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด