รางวัลปี พ.ศ.2561

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  

 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า