ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ทต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (10 พ.ย. 64 | อ่าน 23 ครั้ง)
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย กำหนดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (12 ต.ค. 64 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ประจำปี 2563 (03 ส.ค. 64 | อ่าน 72 ครั้ง)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี ประจำปี 2563 (03 ส.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
กองทุนต่อสู้โควิด-19 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เปิดรับบริจาคสิ่งของ อาหาร ของใช้จำเป็นเพื่อไว้ใช้สำหรับผู้ที่มากักตัวในเขต ทต.เกษตรวิสัย (09 ก.ค. 64 | อ่าน 100 ครั้ง)
ศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วย โควิด-19 กลับบ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด (09 ก.ค. 64 | อ่าน 164 ครั้ง)
ขอเชิญชวนประชาชนเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันและลดอัตราการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 (19 พ.ค. 64 | อ่าน 192 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (22 เม.ย. 64 | อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายหาเสียง ฉบับที่ ๒ (20 ก.พ. 64 | อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายหาเสียง ฉบับที่ ๑ (20 ก.พ. 64 | อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย (ผ.ถ.๔/๕) (19 ก.พ. 64 | อ่าน 98 ครั้ง)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เขตเลือกตั้งที่ ๒ (ส.ถ.๔/๕) (19 ก.พ. 64 | อ่าน 110 ครั้ง)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ (ส.ถ.๔/๕) (19 ก.พ. 64 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย (ผ.ถ.๔/๔) (19 ก.พ. 64 | อ่าน 109 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เขตเลือกตั้งที่ ๒ (ส.ถ.๔/๔) (19 ก.พ. 64 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เขตเลือกตั้งที่ ๑(ส.ถ.๔/๔) (19 ก.พ. 64 | อ่าน 71 ครั้ง)
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (19 ก.พ. 64 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย (19 ก.พ. 64 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ปี 64) (11 ม.ค. 64 | อ่าน 122 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (11 ม.ค. 64 | อ่าน 63 ครั้ง)
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11 พ.ย. 63 | อ่าน 0 ครั้ง)