การประเมินความเสี่ยงการทุุจริตประจำปี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง