ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) (19 ต.ค. 64 | อ่าน 35 ครั้ง)
ราคากลางการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง (19 ต.ค. 64 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตาม แบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2564 (19 ต.ค. 64 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๑,๑๓ ถนนราษฎรอุทิศ (22 ก.ย. 64 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๒ ถนนกลางเมือง ซอย ๑ (22 ก.ย. 64 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ลสายลำกุดกู ซอย ๓ (22 ก.ย. 64 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดป่าสันติธรรม (ช่วงจากสามแยก ศพด.หมู่ที่ ๘ ไปทางทิศใต้) (22 ก.ย. 64 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองแวง (ช่วงจากถนนหนองแวงแยก ๓ ถึงถนนโยธาธิการเหล่าหลวง) (22 ก.ย. 64 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไชยเจริญ (ช่วงจากสามแยกถนนนรการบริรักษ์ไปทางทิศตะวันออก) (22 ก.ย. 64 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโคตุฑาฯ (ช่วงจากสี่แยกถนนวัดใต้ไปทางทิศตะวันออก) (22 ก.ย. 64 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (13 ก.ย. 64 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (13 ก.ย. 64 | อ่าน 22 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองวัดธาตุ (09 ก.ย. 64 | อ่าน 21 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 13 (09 ก.ย. 64 | อ่าน 21 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน หมู่ 4,15 (09 ก.ย. 64 | อ่าน 32 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน หมู่ 3,9 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 3 (เมษายน 2564-มิถุนายน 2564) (09 ก.ค. 64 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองเเวง หมู่ ๓,๑๓ (28 ม.ค. 64 | อ่าน 160 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนกลางเมือง (28 ม.ค. 64 | อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ตุลาคมถึงธันวาคม 2563 (28 ม.ค. 64 | อ่าน 85 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองแวง หมู่ 3,13 (30 ธ.ค. 63 | อ่าน 91 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนชลประทาน บ้านหนองแวง หมู่ 3,9 (30 ธ.ค. 63 | อ่าน 74 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองแวง หมู่ 3,13 (30 ธ.ค. 63 | อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนชลประทาน บ้านหนองแวง หมู่ 3,9 (30 ธ.ค. 63 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทัยถนนคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนสนามม้า บ้านเกษตรวิสัย หมู่ที่ 1 (29 ธ.ค. 63 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกถนนสนามม้า หมู่ที่ 2 (29 ธ.ค. 63 | อ่าน 35 ครั้ง)