ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (24 พ.ค. 65 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (24 พ.ค. 65 | อ่าน 2 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (23 พ.ค. 65 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนไชยเจริญ (11 พ.ค. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ (09 พ.ค. 65 | อ่าน 15 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ (06 พ.ค. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลายหลักเมือง (29 เม.ย. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (28 เม.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเมือง (28 เม.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (19 เม.ย. 65 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำนักงาน (19 เม.ย. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 65 | อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 370 ครั้ง)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (17 เม.ย. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (18 ก.พ. 65 | อ่าน 122 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (19 ม.ค. 65 | อ่าน 132 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (19 ม.ค. 65 | อ่าน 96 ครั้ง)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (19 ม.ค. 65 | อ่าน 105 ครั้ง)
ประกาศการประมูลราคาให้เช่าอาคารสถานีจอดรถผู้โดยสาร (13 ธ.ค. 64 | อ่าน 121 ครั้ง)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (13 ธ.ค. 64 | อ่าน 127 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) (19 ต.ค. 64 | อ่าน 157 ครั้ง)
ราคากลางการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง (19 ต.ค. 64 | อ่าน 123 ครั้ง)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตาม แบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2564 (19 ต.ค. 64 | อ่าน 127 ครั้ง)
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๑,๑๓ ถนนราษฎรอุทิศ (22 ก.ย. 64 | อ่าน 133 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๒ ถนนกลางเมือง ซอย ๑ (22 ก.ย. 64 | อ่าน 124 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ลสายลำกุดกู ซอย ๓ (22 ก.ย. 64 | อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดป่าสันติธรรม (ช่วงจากสามแยก ศพด.หมู่ที่ ๘ ไปทางทิศใต้) (22 ก.ย. 64 | อ่าน 101 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองแวง (ช่วงจากถนนหนองแวงแยก ๓ ถึงถนนโยธาธิการเหล่ (22 ก.ย. 64 | อ่าน 103 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไชยเจริญ (ช่วงจากสามแยกถนนนรการบริรักษ์ไปทางทิศตะวันออ (22 ก.ย. 64 | อ่าน 86 ครั้ง)