กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Adobe Acrobat Document คู่มือการดำเนินการทางวินัย   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง   ขนาดไฟล์ 477.68 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ขนาดไฟล์ 282.27 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ๒๕๖๒   ขนาดไฟล์ 368.76 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖   ขนาดไฟล์ 263.74 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒   ขนาดไฟล์ 2.26 MB
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐   ขนาดไฟล์ 702.38 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒   ขนาดไฟล์ 264.97 KB