สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายเด่นพงษ์ วรศิริ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0817075533
Email :

ที่อยู่ :
576 หมู่ที่ 16 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด