สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายสุรชัย สาคร
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0613696695
Email :

ที่อยู่ :
399 หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด