กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อ - สกุล : นายเสกสรร บุตกะ
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ อาวุโส
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :