คณะผู้บริหารเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นางสาวอิศรา ชอบขาย
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1544-2383
Email :

ที่อยู่ :
177 หมู่ที่ 13 ถนนปัทมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด