สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายวิชิต โคภูมี
ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :