สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายศรายุทธ ศรีภักดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :