สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นางสาวอมรรัตน์ ราชสมบัติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :