สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นางพรทิพย์ แสงคุณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :