สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ขุมเงิน
ตำแหน่ง : นักจัดการทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :