สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายจรินทร์ พรมโนพาศ
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :