สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายวีรวัฒน์ ออมอด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :