สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายภัทราวุฒิ หนองเรือง
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :