สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นางณิรดา สาริยา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :