ภาพกิจกรรม
ประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕
ประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๕
"ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,10:42   อ่าน 19 ครั้ง