สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : พ.อ.อ.วุฒิชัย ศรีศิลป์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :