สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นางชูศรี หอมวงษ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0611471684
Email :

ที่อยู่ :
155/1 หมู่ที่ 8 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด