คณะผู้บริหารเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายวีรพล แสนโสดา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 08-8561-9746
Email :