คณะผู้บริหารเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายสวัสดิ์ มังสี
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6232-2648
Email :