คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:53 น.

➤ คู่มือ แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

➤ คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

➤ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรังวัด เพื่อออำหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

➤ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:18 น.