ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
ประกาศ
ประกาศจากเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
 
ประกาศ
                      ►การติดต่อทำธุรกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
                      ►การลงทะเบียนยื่นคำขอรับการสงเคาระห์เบี้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
                      ►การลงทะเบียนและยื่นคำรองขอรับเงินเบี้ยความพิการ
                      ►การลงะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ