ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 14:47 น.

โครงสร้างองค์กรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย

ข้อมูลทั่วไป

               เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตำบลเกษตรวิสัย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอน 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัยเป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติครม.ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกิตติศักดิ์ เล้าพานิช นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย เป็นผู้บริหารสูงสุด ได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้ดังต่อไปนี้
“การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล คือหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”


โครงสร้างของเทศบาล

alt

การจัดรูปแบบการบริหารประกอบด้วยโครงสร้างที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

1. ฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย
1.1 คณะผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในกิจการของเทศบาล จำนวน 5 ท่านประกอบด้วย
1.นายกเทศมนตรี จำนวน 1 ท่าน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหาร
2.รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ท่าน
3.ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 ท่าน
4.เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ท่าน
นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษ จำนวน 1 ท่าน คือ  นายพิชิต  ประกิจนิกรณ์

อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี

ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย
อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

1.2 สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ตัดสินใจ และควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร คือ คณะเทศมนตรี จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1.นายทองดี  ข่องแรง  ประธานสภา  

2.นายนุรักษ์  ถวัลย์เวช  

3.นายสวัสดิ์  มังศรี  

4.นายบุญมี  ศรีนนท์  

5.นายสุรชัย  สาคร  

6.นายทองดี  วงษ์ศรีมี  

7.นายประดับ ขุมทรัพย์  

8.นายถาวร  ศรีศิลป์  

9.นายคมสันต์  คนเพียร  

10.นางกอบเกื้อ  ออมอด  

11.นางนงคราญ  รัตนอุดม  

12.นางชูศรี  หอมวงษ์

โดยดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของสภาเทศบาล สรุปได้ดังนี้
ตราเทศบัญญัติ เทศบัญญัติเป็นกฎหมายของเทศบาล ใช้บังคับเฉพาะในเขตเทศบาลผู้มีสิทธิเสนอร่างเทศบัญญัติได้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ที่เกี่ยวกับการเงินจะต้องให้นายกเทศมนตรีรับรองร่วมด้วย การพิจารณาให้พิจารณา 3 วาระ เมื่อสภาเทศบาลลงมติให้ความเห็นชอบแล้วก็จะส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วประกาศใช้ต่อไป
ควบคุมการบริหารงานของนายกเทศมนตรี กระทำได้ 3 แนวทาง คือ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อทำหน้าที่หรือพิจารณาในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสภาเทศบาล
ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติงบประมาณ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

2 ฝ่ายประจำ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา
 

นายวิชิต  โพธาราม

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
  
  จ.อ.พงพันธ์  ชนะดี  

รองปลัดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย


นายกิตติ  กัลยาลัง

รองปลัดเทศบาลตำลเกษตรวิสัย

   

นางสิรินาถ  สมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
  

นายสมเกียรติ  ผ่องแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง
  
 

นายประชา  ศรีเวียง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   

นางสิริพิมาน  เปล่งรัศมี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย

1. นายวิชิต โพธาราม ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
2. นายกิตติ กัลยาลัง รองปลัดเทศบาลและรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
3. นางสิรินาถ สมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองคลัง
4. นายประชา  ศรีเวียง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. นางสิริพิมาน เปล่งรัศมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา
6. นายสมเกียรติ ผ่องแก้ว นักบริหารงานช่าง รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

โดยมีบุคลากรทั้งหมด 144 คน แยกเป็น


1.สำนักปลัด

- พนักงานเทศบาล จำนวน 16 คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน
- พนักงานจ้าง จำนวน 15 คน

2. กองคลัง

- พนักงานเทศบาล จำนวน 9 คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน
- พนักงานจ้าง จำนวน 8 คน

3. กองช่าง

- พนักงานเทศบาล จำนวน 5 คน

- ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
- พนักงานจ้าง จำนวน 10 คน

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- พนักงานเทศบาล จำนวน 6 คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน
- พนักงานจ้าง จำนวน 37 คน

5. กองการศึกษา

- พนักงานเทศบาล จำนวน 9 คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน
- พนักงานจ้าง จำนวน 21 คน


ที่ตั้ง/อาชีพ/จำนวนประชากร

               เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ตั้งอยู่ที่ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 47 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8.22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,137.5 ไร่ มีจำนวน 11 หมู่บ้าน 13 ชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเกษตรวิสัย , หมู่ที่ 2 / 1 คุ้มวัดธาตุ , หมู่ที่ 2 / 2 คุ้มป่าเม็ก , หมู่ที่ 3/1 บ้านหนองแวง, หมู่ที่ 3/2 บ้านหนองแวง, หมู่ที่ 4 บ้านป่ายาง, หมู่ที่ 8 คุ้มใต้, หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงหมู่ที่ 10 คุ้มป่าบาก , หมู่ที่ 13 คุ้มน้อย , หมู่ที่ 14 คุ้มน้อย , หมู่ที่ 15 บ้านป่ายาง และหมู่ที่ 16 คุ้มกลางซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีระยะทางห่างกันใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 นาที พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 130 - 160 เมตร
               ประชากร จำนวน 12,053 คน แยกเป็น ชาย 5,898 คน หญิง 6,155 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,778 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2551) โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
ทิศตะวันออก ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
ทิศใต้ ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
ทิศตะวันตก ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย

สถานะการคลังของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (ปีงบประมาณ 2551) จำแนกได้ดังนี้
รายได้ จำนวน 59,599,447.21.- บาท แยกเป็น

1. จัดเก็บเอง จำนวน 27,969,054.06.- บาท
2. เงินอุดหนุน จำนวน 31,630,393.15.- บาท
3. งบประมาณถ่ายโอน จำนวน - บาท

 
รายจ่าย จำนวน 57,031,549.09.- บาท แยกเป็น

1. งบลงทุน จำนวน 13,289,329.44.- บาท
2. งบประจำ จำนวน 40,043,801.25.- บาท
3. เงินสะสม จำนวน 3,698,418.40.- บาท
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 เมษายน 2015 เวลา 17:09 น.