ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
กองช่าง
กองช่าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 14:58 น.

 
 

นายสมเกียรติ ผ่องแก้ว
  ผู้อำนวยการกองช่าง 

ภารกิจ : ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม งานช่าง งานโยธา การวางโครงงาน การรวบรวมและสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในงานออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม
และออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมต่างๆ การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบ รูปรายการก่อสร้าง  การประมาณราคา จัดพิมพ์รูปแบบรายงานต่างๆดำเนินการประกวดราคา ทำสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้างและ ตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆในด้าน
การออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและ รายการ ตลอดจนเป็นที่ปรึษาในงานออกแบบและก่อสร้างเทศบาล เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับสภาะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจรับแบบก่อสร้างต่างๆของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้างตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สวนสาธารณะ สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ควบคุมการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักการวิชาการ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี


 
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:43 น.