ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
กองการศึกษา
กองการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 18:38 น.

 นางสิริพิมาน  เปล่งรัศมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

ภารกิจ : การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา การบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ สำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา ดูแลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ คู่มือการเรียนการสอน งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬานักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาล งานอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานพัฒนาชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น งานสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล งานประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานบริการสู่ชุมชน เป็นต้น


.

เจ้าหน้าที่งานกองการศึกษา

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 เมษายน 2015 เวลา 12:24 น.