ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 11:11 น.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
ส่วนที่ ๒ บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส่วนที่ ๓ มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (รายละเอียดโครงการ กิจกรรม  มาตรการ)
ส่วนที่ ๓ มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (รายละเอียดโครงการ กิจกรรม  มาตรการ)
ส่วนที่ ๓ มิติที่ ๓ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ (รายละเอียดโครงการ กิจกรรม  มาตรการ)
ส่วนที่ ๓ มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ (รายละเอียดโครงการ กิจกรรม  มาตรการ)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020 เวลา 09:47 น.