ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2019 เวลา 11:38 น.
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
3) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
4) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.๒๕๓๙
5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
6) พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
7) ระเบียบกทรวงการคลังว่าด้วยกจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
8) รัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2019 เวลา 12:47 น.